bild
Hem Meny ☰

Stadgar


Fastställda vid föreningens konstituerande möte 1990-02-20.


 1. Föreningen Landsorts Fågelstation är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att bedriva fågelstationsverksamhet på Öja med omnejd. Verksamheten bedrivs genom bland annat ringmärkning, sträckfågelstudier och inventeringar.
 2. Medlem i föreningen är fysisk eller juridisk person som stöder föreningens verksamhet och betalar årsavgift i enlighet med beslut av årsmötet.
 3. Medlem får uteslutas ur föreningen, om han motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem skall ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligen motiverat och antecknas i protokollet över beslutet.
 4. Föreningens fasta organ är årsmötet och styrelsen. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
 5. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordförande jämte fyra till åtta ledamöter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
  Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljes av årsmötet för en tid av ett år. Avgår styrelseledamot innan tiden för hans uppdrag gått ut, väljes av extra föreningssammanträde eller styrelsen ny ledamot för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas.
  Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassaförvaltare, ringmärkningschef och sträckstudiechef samt övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen kan uppdra åt medlemmar av föreningen att närmast under styrelsen handha vissa uppgifter av föreningens verksamhet.
 6. Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför när alla ledamöter är kallade och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
 7. Det åligger styrelsen att ◦planera och driva föreningens verksamhet
  ◦hålla medlemmarna informerade om verksamheten
  ◦se till att resultat från verksamheten publiceras
  ◦verka för samarbete med andra fågelstationer
  ◦föra bok över föreningens ekonomi och dess inventarier
  ◦protokollföra samtliga sammanträden
 8. Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast två veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna.
 9. För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer. Revisorerna utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits.
 10. Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
  Extra föreningssammanträde skall hållas när minst tio av föreningens medlemmar begär det och anger de ärenden som skall behandlas, eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det.
  Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde sänds genom styrelsens försorg till medlemmarna senast fjorton dagar före sammanträdet.
 11. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
  1. val av mötesordförande
  2. val av mötessekreterare samt två justeringsmän
  3. fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
  4. styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper
  5. revisionsberättelse
  6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. val av ordförande och ledamöter i styrelsen
  8. val av revisorer
  9. val av valberedning på två personer
  10. bestämmande av årsavgift för kommande år
  11. fastställande av budget för innevarande år
  12. ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
  13. av medlem skriftligt framställt, motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda före 1 februari
  14. övrigt av medlem framställt förslag som styrelsen tagit ställning till
   Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut. Ärende som avses i första stycket 1-11 skall dock avgöras vid årsmötet även om detta inte angetts i kallelsen.
   Vid årsmöte och extra föreningssammanträde har varje närvarande medlem en röst.
   Röstning genom ombud är ej tillåten.
   Val skall ske med slutna sedlar, om medlem begär det.
 12. För ändring av dessa stadgar fordras att likalydande beslut antas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Förslaget till stadgeändring skall fogas vid kallelsen till sammanträdena.
 13. För den händelse föreningens verksamhet nedläggs, varom beslut fattas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena skall vara årsmöte, med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, skall föreningens tillgångar överlämnas till Stockholm Ornitologiska Förening.

Lista över ändringar: